یکی از آشنایان زنگ زد گفت لیست امید دستشه ولی اسم شاه آبادی نیست جاش امین نوشته، هیچی منم گفتم شاه آبادی درسته
فامیلش امین هست. شاه آبادی شهرتش هست. ‎- همصدا
@hamseda: آها نمیدونستم ‎- سعید ©