یکی دیگه از دوستان زنگ زد گفت دو تا لیست دارم یکیش داود محمدی داره یکیش راد!گفتم داود محمدی درسته