پاشو سالار پاشو یه نام جاوید بخون میخوایم رای ها رو بخونیم