من دیروز گفتم جنوب شهریا رای نمیدن ولی امروز مطمئن شدم جنوب شهر هم سنگ تموم گذاشتن و مناطق 13آبان و نازی آباد اساسی به لیست امید رای دادن