شهرستان ها اکثرا قومیتیه و اینکه نماینده رو حضورشو تو حوزه انتخابیه حس کنن زیر بار لیست نمیرن https://t.co/ASfGOIH5oH