چه اشتباهی کردم شوفاژو باز کردم بیخوابی گرمازدگی شدم