دوست دارم یکبار دیگه اون حاج آقا که باماشین پلاک قم و اهل وعیال اومده بود تو فرخی یزدی رای بده رو ببینم و بگم حاجی دیدی یدالله فوق ایدیهم