این اسامی 8 سال فکر کردن منتخب مردمن توهم مردمی بودن پیدا کرده بودن خودشونو قیم همه مردم میدونستن https://t.co/q2meU8vJvY