میگن یه بنده خدایی میگفته یه هل بدید منم برم تو ولی خوب مثل شما که هل نمیدید من 1000 تایی بشم بی معرفت بودن