کم کم داره اشک میخد از چشمام و گرمم میشه و سرم واسه خودش میره