استرس کشنده یعنی نصفه شب نیمه خواب و بیدار،پاشی کورمال کورمال کارت ملیت که از روز انتخابات جاش عوض شده پیدا کنی بذاری تو کیفت لنگ نشی فردا