انقدر هول بودن حال نداشتن اسپیس بزنن بین اسم ها https://t.co/UPJmVYEjTC