یک زمانی بود قبل اسکار همه کاندیداهاشو میدیدم و بررسی میکردیم ولی دیگه افتادم تو سرپایینی و خلاص