آقا اسفند خیلی فشرده بود از قدیم ، واسه ما بهمنم همینجوری بود ،مریضی ها هم اضافه شد کلا خیلی خرابه