توییت های حاوی فحش و کلمات رکیک را ریتوییت میکنید؟در طول روز کم می شنوید از این حرفها ؟جالبه براتون ؟چه دردتونه