9 شب رسیدم خونه بعد از یک روز خسته کننده و داغون کاری ، تند تنو شام بخر ، پیش مهمون بشین ، وقت نمیکنی یکم ریلکس کنی