با اینکه دیدن این کودکان کار خیلی خون به جگرم میکنه ولی چون میبینم یه باند پشتشونه کمکی نمیکنم بلکم یه جایی تموم بشه این کار