کار باید درست انجام بشه حالا در حاشیه هر اتفاقی داره میفته بیفته، خوشم میاد از خودم تو مایه سنگ زیرین آسیا در کشاکش زندگیم