سال 87کلاسهای ارشد پارسه میرفتم،درس بازاریابی را واقعا خوندم نه تستی، هنوز که هنوزه تو کارم استفاده میکنم