دوست داشتن به گفتن دوست دارم وشکلات ولنتاین وکافه نشینی نیست،دوست داشتن به اینه که هر لحظه فکر کنی چیکار کنی که یه ذره خوش تر و آسودهتر باشه