هیچکی نگفت اگه #علی_مطهری اصلاح طلب اصول گراست یا سریم کچل موفرفری هستن