160 میلیون وام می دهند و آورده خود شخص شونصد میلیون ، سنگ بزرگ علامت نزدنه دیگه https://t.co/uCn9FlBuMQ