مامان من اگه کارفرما بود مرزهای استثمار را جابه جا میکرد جوری میخواد بیگاری بکشه از آدمها
:)) ‎· Florette