میدونید علت 99 درصد این کمپین ها چیه؟بیکاری!بیکاری محض!الافی !یه سری بیکار محتاج توجه دنبال جلب نظرن