هر جایگاهی داشته باشی یه چیزی هست که دهنتو سرویس کنه و نتونی جلوشو بگیری ، بیماری ، مشکلات مالی ، مشکلات خانوادگی و ....