دوش صیح یه حالی داره دوش شب یا صفای دیگه کاش آب کم نبود به هر دوش می رسیدم