حسین فرکی را دیدم دم بیمارستان پارس، با همسرش داشت رد میشد ، به قول داییم فقط همسر آدم واسه اش میمونه همه میرن
هیشکی نمیمونه همه میرن خود ماهم میریم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اونم معلوم نیست بمونه یا زودتر بره ‎- Aliusha
@aliusha: آره خب ولی باز قابل اعتماد تره ‎- سعید ©