چایی ترش خریوم دم کردم به به ... باید نعماع تازه بگیرم که نعناع دارچینم بجورم
خيلى خوبه نوش جان ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: ممنون خوب بود ‎· سعید ©