چایی ترش خریوم دم کردم به به ... باید نعماع تازه بگیرم که نعناع دارچینم بجورم
خيلى خوبه نوش جان ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: ممنون خوب بود ‎- سعید ©