اتاق گرم گرمه ولی پنجره بازه از کنارش داره سوز میاز وضع مزخرفیه دستگیره پنجره هم خراب شد بشته نمیشه پوف