قاعدتا نباید شب آبگوشت خورد هضمش دمای بدنو خیلی میبره بالا