شریکم اومده ایران،با اینکه 30درصد یک کارخونه را تو ترکیه گرفته و اینجا هم کسب و کارهای خوبی داره ولی از لحاظ سبک زندگی صفره