شب از مرگ هم ترسناک تره ، میدونی مرگ تموم میشه ولی شب هی ادامه داره