بیش از 3 ساله از دی اکتیو کردن فیسبوکم میگذره هنوز اینستاگرام کانتکتهای فیسبوکمو ساجست میده میگن فضای مجازی پاک شدن نداره بگید نه