انقدر به اینکه میگن از هرچی بدت بیاد سرت میاد اعتقاد دارم که جرات نمیکنم ابراز کنم بد اومدنمو و هر چه پیش آید خوش آید طی میکنم