از سرکار اومدم دیدم پنجره های اتاقم همه دو جداره شده بسی مشعوف شدم، نگران بودم چون خونه روبرویی رو دارن میکوبن و زندگی من خاک میشد