از این تریبون میخوام به چند نفر فحش بدم با اجازتون