اولین فحش را نثار رییس بانک پاسارگاد میدان ولیعصر میکنم که هیچ اخلاق حرفه ای نداره کارمنداشم از اون یاد گرفتم بی عدب تر و بی تربیت تر شدن