دومین فحش را نثار "کارجون کن " مانتو فروشی برزگ غرب تهران میکنم که خیلی عوضیه