سومین فحش را نثار برشکار خودمون میکنم که تا لحظه ای بالاسرش نباشی میپیچه با بازی