خیاطها حقوقشونو هفتگی میگیرن به سه شنبه میرسن بی پولن