دیروز جلوی پاسارگاد نیوجرسی گذاشته بودن امروز جلوی صنعت و معدن،بانکها اصلا عوارض و اینا نمیدن انگار