صبح داشتم میرفتم آقا و خانم چندتا خونه اونورتر جلوی در حسابی دعوا کردن سر بیرون موندن شلنگ آب!رسما دم عیدی رد دادن همه