پیروکسیکام تاثیر خوبی روی آسیب دیدگی پام داشته ولی الان تنبلیم میاد