اول گشنه بود بعد شده گرسنه یا اول گرسنه بوده بعد شده گشنه
اول گرسنه بعد گشنه ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: رو چه حسابی ‎· سعید ©
گرسنه رسمیه گشنه عامیانه، معمولا اول رسمی بوده بعد عامیانه ‎· SaeedTheGiraffe ?