اول گشنه بود بعد شده گرسنه یا اول گرسنه بوده بعد شده گشنه
اول گرسنه بعد گشنه ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: رو چه حسابی ‎- سعید ©
گرسنه رسمیه گشنه عامیانه، معمولا اول رسمی بوده بعد عامیانه ‎- SaeedTheGiraffe ?