من میگم خسته خسته ام هیچکی باور نمیکنه ولم کنن بازم میخوابم بدنم عطش خواب داره
ضعیف شدی باید تقویت کنی خودت رو ‎· Myri∂m
@myriam: این دو سه ماهه استرس کشته منو ‎· سعید ©