خوب شام هم برم خونه خواهر هم عیدیشو ببرم هم یک سرکشی کنم بهش