میگفت ممکنه حتی عمدا از خارج آلوده شده باشه و وارد کشور بشه https://t.co/f568FRvqHC