میگفت قدیم کلا دوتا قرمز بود قرمز لایکی قرمز ماتیکی از وقتی اینا شدن لاک و ماتیکها هزار رنگ شدن قرمزها هم هزارجور شدن مردمم چندرنگ شدن