دو شب پیروکسیکام نزدم روند بهبودی پام متوقف شد و ورمش در همون سطح موند