گشنمون بود تافتون داشتیم پنیر تبریز و گوجه هم آوردم و خلاص